‘Tanabata’ with Yukata กิจกรรมวันทานาบาตะของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) 

หนึ่งในสวัสดิการที่ถือเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) นั้น นอกจากสวัสดิการอาหารญี่ปุ่นแล้ว ทางบริษัทยังได้จัดคอร์สเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยอาจารย์ชาวญี่ปุ่น ถือเป็นหนึ่งในนโยบายขององค์กรที่มุ่งหวังให้พนักงานได้เรียนรู้ ใกล้ชิด และซึมซับกับวัฒนธรรมและมารยาทของญี่ปุ่นมากยิ่งขึ้น


ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นช่วงใกล้กับวันทานาบาตะของญี่ปุ่น ทางบริษัทได้จัดกิจกรรมวันทานาบาตะขึ้น โดยมีการประดับต้นไผ่ที่โรงอาหาร และเชิญชวนให้พนักงานมาเขียนคำอวยพรลงบนแผ่นทังซะกุ (Tanzaku) แล้วนำไปแขวนไว้ที่ต้นไผ่เพื่อการขอพร พร้อมกันนั้นยังมีการประดับแผ่นบอร์ดสำหรับเขียนอธิบายถึงประวัติความเป็นมาของวันทานาบาตะไว้อีกด้วย


TOHO Industrial (Thailand)

▲ ต้นไผ่ที่ประดับอยู่บริเวณโรงอาหารเพื่อให้พนักงานมาเขียนคำอวยพร


นอกจากการประดับต้นไผ่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของวันทานาบาตะแล้ว ทางบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) ยังได้จัดกิจกรรมแต่งชุดยูกาตะในคาบเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่น เพื่อให้พนักงานได้ซึมซับกับวัฒนธรรมและบรรยากาศของวันทานาบาตะที่ชาวญี่ปุ่นมักจะแต่งกายด้วยชุดยูกาตะ โดยผู้ที่เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้เป็นพนักงานที่เข้าเรียนในคาบเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นซึ่งเคยเรียนรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าและทำผมในคาบเรียนครั้งก่อน โดยนำความรู้เหล่านั้นมาปรับใช้จริงในกิจกรรมแต่งชุดยูกาตะในครั้งนี้

TOHO Industrial (Thailand)

▲ ภาพบรรยากาศในคาบเรียนแต่งชุดยูกาตะ


TOHO Industrial (Thailand)

▲ พนักงานที่เข้าร่วมกิจกรรมแต่งชุดยูกาตะในครั้งนี้และอาจารย์ผู้สอน


สำหรับคอร์สเรียนวัฒนธรรมญี่ปุ่นของบริษัท TOHO INDUSTRY (THAILAND) นั้นจะมีหัวข้อที่แตกต่างกันไปในแต่ละคาบเรียน เช่น การชงชา การเสิร์ฟน้ำชา การแลกนามบัตร การวิเคราะห์ Personal Color เป็นต้น โดยพนักงานที่สนใจสามารถเข้าร่วมเรียนได้ตามความสมัครใจ