Japan Business Trip

วันที่ 15-19 พฤษภาคม 2023 ทางบริษัทได้ส่งตัวแทนพนักงานไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความรู้และเยี่ยมชมโรงงาน เยี่ยมชมทั้งหมด 4 บริษัท ได้แก่ Brother Mazak Yamasaki และ Giken