นโยบายคุณภาพและนโยบายสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ

เราจะส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจและความไว้วางใจจากลูกค้าต่อไป

เราจะปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควบคู่กับการขยายกิจการของบริษัทและการช่วยเหลือสังคมอย่างยั่งยืน

1.การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมCSR

2.เข้าใจในความต้องการของลูกค้า สนับสนุนและบริการเพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าสูงสุด

3.เราจะมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงเทคนิคการผลิตและศักยภาพของทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างคุณภาพสินค้าให้ดีมากขึ้น

4.เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มั่นคง มีการปรับปรุงระบบการจัดการคุณภาพให้มีประสิทธภาพได้อย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งรายอื่นได้

นโยบายสิ่งแวดล้อม

พวกเราจะส่งเสริมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลภาวะที่จะเกิดขึ้น รวมถึงดำเนินกิจกรรมเพื่อการปกป้องรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง

และพวกเราจะปรับปรุงระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อตอบแทนคืนให้กับสังคม

1.เราจะปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดอื่นๆ เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด

2.เรามุ่งมั่นที่จะปรับปรุงกิจกรรมทางธุรกิจของเราให้ดียิ่งขึ้น และมุ่งมั่นที่จะอนุรักษ์พลังงานและทรัพยากรอย่างยั่งยืน

3.สนับสนุนการรีไซเคิลรวมถึงการปรับปรุงกิจกรรมการผลิต และลดขยะที่มาจากกากของเสียอุตสาหกรรม

4.เรามุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร(กิจกรรมCSR)และช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมนี้จะแจ้งให้พนักงานทุกคนในองค์กรรับทราบ และเผยแพร่ต่อสาธารณะ