เข้ารับมอบรางวัล “Sale Companion FY2023 No. 7 (out of 12)” จากการประชุม DIT

TOHO INDUSTRY (THAILAND) CO.,LTD เข้ารับมอบรางวัล “Sale Companion FY2023 No. 7 (out of 12)” จากการประชุม DIT
(Supplier Meeting) Annual Group Policy for 2024 ร่วมกันท้าทายสิ่งใหม่ด้วยความแข็งแกร่งที่สั่งสมมา และก้าวไปสู่อีกร้อยปีข้างหน้าด้วยกัน